Studia podyplomowe
---
Kurs na kierownika wypoczynku
Kurs na wychowawcę wypoczynku
---
Prawa i obowiązki nauczycieli i uczniów w świetle przepisów prawa oświatowego
Statut placówki oświatowej
Organizacja pracy sekretariatu placówki
Archiwizacja w szkole
Pozyskiwanie funduszy unijnych dla szkoły w 2015r.
Nadzór pedagogiczny w świetle przepisów MEN
---
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Szkoła promująca zdrowie
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Kurs BHP - kurs okresowy dla nauczycieli i pracowników administracji
Sztuka motywowania kadry pedagogicznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce oświatowej
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela
Ewaluacja - ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne
Program autorski - zasady konstruowania
Kompetencje dyrektora szkoły (placówki), dokumentacja placówki
---
Planowanie pracy i doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych na rożnych poziomach edukacji szkolnej
Metoda projektu w praktyce szkolnej
Opiekun samorządu uczniowskiego w szkole
Jak pracować z grupą? Budowanie więzi w grupie klasowej.
Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami
Praca z dzieckiem zdolnym – trening twórczego myślenia
Wypalenie zawodowe i stres - sposoby przeciwdziałania
Ocenianie szkolne a potrzeby rozwojowe uczniów
Mówić bez wysiłku - warsztaty z zakresu emisji głosu
Jak odnieść sukces? Autoprezentacja?
Sztuka negocjacji i rozwiązywania konfliktów
Autoanazliza i rozwój osobisty - poznaj swoje możliwości
Warsztaty pozytywnego i twórczego myślenia
---
Ozdoby świąteczne - nietypowe techniki
Plastyka – nietypowe techniki
Zajęcia plastyczne – grafika w zasięgu, techniki decoupage
Multimedia E - promocje w szkole
Nowatorski teatr szkolny
Przygotowanie spektaklu i organizacja teatru szkolnego
Muzyka jako element relaksacji - formy stymulowania potencjału twórczego dzieci
Tańce regionalne
Muzykoterapia jako sposób porozumiewania się i współodczuwania dzieci niepełnosprawnych oraz jako stymulowanie rozwoju i potencjału twórczego dziecka
Terapia zajęciowa jako forma twórczej ekspresji
Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi młodszymi
Artterapia w pracy pedagogicznej
Metoda projektu w nauczaniu i opracowaniu lektur
---
Czym odurza się młodzież O środkach legalnych i zabronionych
Pomoc uczniowi z rodziny dysfunkcyjnej
Patologia społeczna na terenie szkoły: przyczyny, objawy, zapobieganie
Agresji stop!
Techniki relaksacyjne jako odpowiedź na stres i zmęczenie fizyczne
Sztuka motywowania
Gry i zabawy integracyjne
Przemoc wśród uczniów
Trening pamięci z elementami szybkiego czytania
Uczeń niepełnosprawny w środowisku szkolnym
Kod kolorów w nauczaniu wczesnoszkolnym i szkolnym
Podstawy integracji sensorycznej
Neurodydaktyka - uczenie przyjazne dla mózgu
---
Stymulacja językowa przedszkolaków
Rytmika - ćwiczenia i zabawy
Mutyzm – co to jest i jak pracować z dzieckiem mutystycznym
Ćwiczenia i zabawy ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie
Sposoby kształtowania umiejętności wypowiadania się u dzieci
Przedszkolak ma swoją osobowość – poznajmy ją
Sposoby postępowania z dziećmi nadpobudliwymi
„Jestem, jaki jestem” – choroby układu nerwowego wieku przedszkolnego i młodszego wieku szkolnego
Relaksacyjne metody ruchowo - dotykowe w logopedii i reedukacji
---
Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
„Widzę, że masz problem” jak pomóc uczniowi z zaburzeniami emocji
Wspieranie "trudnego ucznia" w karierze szkolnej
Zaburzenia zachowania i zagrożenie niedostosowaniem społecznym - metody pracy z uczniem z orzeczeniem
Sposób na tabliczkę mnożenia
Dysleksja - ryzyko dysleksji, problem i diagnozowanie
Dyskalkulia
Praca z dzieckiem z wadą słuchu
Zabawa i ruch w pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi
Logopedia na wesoło
Muzyka w terapii logopedycznej
Terapia poprzez taniec i ruch
Pomoc uczniom pozbawionym opieki rodziców
Trening twórczego myślenia na co dzień
Zaburzenia nerwicowe u dzieci
Resocjalizacja ucznia niedostosowanego społecznie
Zespół ADHD - diagnozowanie, terapia
Zaburzenia lękowe i depresyjne dziecka
Rozwój emocjonalny dzieci
Zagrożenia uczniów w szkole i w domu